Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Daň z nehnuteľnosti a daňové priznanie

Pridané: 28.12.2021

Ako zistíte, či máte podať daňové priznanie?

Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?

Predmetom dane z nehnuteľnosti, ktorú upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) je:

daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z nehnuteľností je povinný na rok 2022 zaplatiť ten daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý je alebo bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu), avšak len v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 (vrátane).

Ako môžeme teda vidieť, okrem vlastníka nehnuteľnosti, platí daň z nehnuteľnosti aj:

správca nehnuteľnosti -  t. j. osoba, ktorá spravuje nehnuteľnosť, napr. správca pozemku, či stavby vo vlastníctve štátu, obce, či vyššieho územného celku, pričom táto osoba je zapísaná ako správca tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,

nájomca nehnuteľnosti - pozor, spravidla daň z nehnuteľnosti neplatia nájomcovia napr. kancelárskych priestorov a pod., platí to len pre tie osoby (nájomcov), ktorých nájomný vzťah s prenajímateľom trvá najmenej päť rokov, pričom platí, že nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako nájomca danej nehnuteľnosti,

užívateľ nehnuteľnosti – ide o prípad, ak nie je možné určiť, kto je vlastníkom, správcom alebo nájomcom predmetnej nehnuteľnosti a preto platí daň z nehnuteľnosti tá osoba, ktorá nehnuteľnosti skutočne užíva.

Oslobodenie od povinnosti zaplatiť daň z nehnuteľností na rok 2022:

To, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane, či pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň, upravuje § 17 zákona o miestnych daniach. Spravidla platí, že obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže výšku dane znížiť daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi a pod.

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľnosti je kalendárny rok, avšak daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku (t. j. nie spätne, ako napr. pri dani z príjmov, kedy sa daň za rok 2021 platí v roku 2022).

Uvedené znamená, že daň z nehnuteľnosti, ktorú daňovník zaplatí v roku 2022 sa vzťahuje na kalendárny rok 2022, nie je to teda daň z nehnuteľností za rok 2021.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, správcom dane je obec alebo mesto.

Správca dane, t. j. mesto alebo obec, ktorému daňovník platí daň z nehnuteľností sa určuje podľa toho, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza. Uvedené znamená, že nie je dôležité, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo podnikania, ale dôležité je to, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník len pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je povinný podať len ten daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v období od 2.1.2021 do 1.1.2022. Viac o vzniku daňovej povinnosti píšeme ďalej v článku.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podáva daňovník v nasledovných prípadoch:

- ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,

- ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

- pri zániku vlastníctva, nájmu, správy alebo užívania nehnuteľnosti,

a to, ak tieto prípady nastali v období od 2.1.2021 do 1.1.2022.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva: ak už daňovník v minulosti podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností (napr. stal sa vlastníkom nehnuteľnosti v máji 2020, podal prvé daňové priznanie na rok 2021) a nič sa po podanom priznaní nezmenilo, na rok 2022 daňové priznanie už nepodáva, ak daňovník počas obdobia od 2.1.2021 do 1.1.2022 prestal byť vlastníkom nehnuteľnosti (napr. v máji 2021 predal byt), je povinný podať čiastkové priznanie na rok 2022, kde uvedie zánik povinnosti k dani z nehnuteľností.

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022, je povinný tak urobiť v lehote do 31. januára 2022.

Daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2022, ak sa v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. To, kedy sa daňovník stáva vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti nájdete bližšie špecifikované v zákone o miestnych daniach.

Daňovníkovi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností 31. decembra 2021, ak mu v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní, t. j. pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. V prípade, ak však podávate priznanie len k dani z nehnuteľností, je potrebné vyplniť len časti priznania, ktoré sa dani z nehnuteľností týkajú.

Ak podávate priznanie k dani z nehnuteľností a aj k dani za psa, uvediete to v tom istom priznaní.

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické a právnické osoby.

Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, ktoré je správcom dane predmetnej nehnuteľnosti, a to: osobne, poštou, alebo elektronicky (iba u niektorých obcí a miest, ktoré majú túto službu zriadenú, pričom je potrebné, aby mal daňovník elektronický občiansky preukaz a aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis a ďalšie príslušné komponenty).

Zdroj: www.podnikajte.sk